Navigation


RSS: articles / commentsสถานีวิทยุ

 • ชื่อสถานีวิทยุ สถานีวิทยุ รด.เอ.เอ็ม.ช.ม. ภาคความถี่ 1152 กิโลเฮิตรซ์

 • ที่ตั้งสถานีวิทยุ มทบ.33 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • พื้นที่สถานีวิทยุ ขนาด ประมาณ 12 ไร่

 • จัดตั้งสถานีวิทยุ

         
  ตามมติคณะกรรมการ กบว.ทบ. อนุมัติให้กรมการรักษาดินแดน จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน ระบบ AM. จังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 1152 KHz

          กรมการรักษาดินแดนได้ดำเนินการตั้งสถานีวิทยุ ฯ ณ พื้นที่ของ มทบ.33 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ได้เริ่มทดลองส่งกระจายเสียง เมื่อ 12 ส.ค. 21 และทำการส่งกระจายเสียงเป็นทางการ เมื่อ 25 พ.ย. 21 ในระบบ AM. ความถี่ ๑๑๕๒ กิโลเฮิร์ต ขนาดเครื่องส่ง 20 KW.
  ( ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นระบบ A.M. SOLID STAGE ขนาดเครื่องส่ง 10 KW. )

 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นิรินธน์ ปุณโณทก

พ.อ. นิรินธน์ ปุณโณทก
ผอ.กกร.นรด.

พ.ท. สุชาติ ชุ่มลือ

พ.ท. สุชาติ ชุ่มลือ
หน.ว.รด.ช.ม.