Navigation


RSS: articles / commentsผังการจัดสมาคมแม่บ้าน


ผังการจัดสมาคมแม่บ้าน สาขา นรด.

  พันตรีหญิง กนกพร ศุภานุสนธิ์(หน่อย)

พันตรีหญิง กนกพร ศุภานุสนธิ์
ประธานสมาคมแม่บ้าน
สาขา นรด.


 
คุณ วารี  วิจิตรโท

คุณ วารี วิจิตรโท
รองประธาน

  คุณบุษยา  ไทรงาม

คุณ ณิชานันท์ สุขชุ่ม
รองประธาน
 

คุณ อัจฉราวรรณ นิตยสุทธิ์
กรรมการฝ่ายบริหาร
 
 


คุณ ดวงแข ปทะวานิช
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
 

พันตำรวจเอกหญิง กัลยาณี พฤกษารุ่งเรือง
กรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณ วรรณา วงษ์เวียงจันทร์
กรรมการฝ่ายปฏิคม
 


พ.ท.หญิง อารยา  ปาณฑะผลิน  (อุ๊)

คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง
เลขานุการ
คุณ นารีรัตน์ อยู่ดี
กรรมการฝ่ายทะเบียน
 


อรทัย ฐานะจาโร

คุณ อรทัย ฐานะจาโร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
พ.อ.หญิง ศรีวิตรี พรมแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
 


คุณ อัญชลีพร ปุณโณทก

คุณ อัญชลีพร ปุณโณทก
ผู้ช่วยเลขานุการการแต่งกายเครื่องแบบแม่บ้านทหารบก

เครื่องแบบแม่บ้านชุดใหญ่


เครื่องแบบแม่บ้านชุดเล็ก


เครื่องแบบชุดซาฟารีเขียว-กระโปรง


เครื่องแบบชุดซาฟารีเขียว-กางเกง


เครื่องแบบชุดซาฟารีลาย-กระโปรง


เครื่องแบบชุดซาฟารีลาย-กางเกง


การแต่งกายแม่บ้านทหารบกที่ถูกต้อง


การประดับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ